قفسه بندی فروشگاهی | قفسه بندی |09125856912| قفسه کاران | لیست قیمت قفسه انباری


لیست قیمت قفسه انباری


لیست قیمت قفسه بندی راک نیمه سنگین فروردین ماه 1400

ردیف عنوان محصول تعداد طبقه

ارتفاع

(cm)

قیمت

(تومان)

1 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 2 200 1,600,000
2 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 3 200 2,000,000
3 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 200 2,400,000
4 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 2 200 2,500,000
5 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 3 200 2,700,000
6 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 200 3,100,000
7 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 2 200 2,300,000
8 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 3 200 3,000,000
9 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 200 3,800,000
10 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 2 200 2,640,000
11 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 3 200 3,500,000
12 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 200 4,400,000
13 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 2 200 2,300,000
14 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 3 200 2,900,000
15 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 200 3,550,000
16 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 2 200 1,830,000
17 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 3 200 2,300,000
18 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 200 2,800,000
19 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 3 250 2,500,000
20 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 250 2,950,000
21 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 5 250 3,400,000
22 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 3 250 3,100,000
23 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 250 3,750,000
24 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 5 250 4,400,000
25 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 3 250 3,700,000
26 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 250 4,600,000
27 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 5 250 5,500,000
28 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 3 250 3,200,000
29 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 250 4,000,000
30 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 5 250 4,700,000
31 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 3 250 2,700,000
32 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 250 3,300,000
33 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 5 250 3,800,000
34 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 3 250 2,200,000
35 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 250 2,550,000
36 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 5 300 2,950,000
37 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 300 2,900,000
38 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 5 300 3,300,000
39 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 6 300 3,700,000
40 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 300 3,600,000
41 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 5 300 4,200,000
42 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 6 300 4,700,000
43 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 300 4,300,000
44 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 5 300 5,000,000
45 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 6 300 5,800,000
46 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 300 4,900,000
47 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 5 300 5,800,000
48 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 6 300 6,600,000
49 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 300 4,000,000
50 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 5 300 4,700,000
51 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 6 300 5,500,000
52 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 300 3,300,000
53 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 5 300 3,700,000
54 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 6 300 4,150,000

 

لیست قیمت قفسه بندی انباری پیچ و مهره ای فروردین ماه 1400

ردیف عنوان محصول تعداد طبقه طول (cm) عمق (cm) ارتفاع (cm) قیمت (تومان)
1 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول60عمق30 سانتیمتر 3 60 30 200 410,000
2 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول60عمق30 سانتیمتر 4 60 30 200 470,000
3 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول60عمق30 سانتیمتر 5 60 30 200 550,000
4 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول60عمق30 سانتیمتر 6 60 30 200 600,000
5 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 3 60 40 200 455,000
6 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 4 60 40 200 540,000
7 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 5 60 40 200 610,000
8 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 6 60 40 200 690,000
9 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 3 60 50 200 490,000
10 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 4 60 50 200 580,000
11 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 5 60 50 200 670,000
12 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 6 60 50 200 750,000
13 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 3 95 30 200 510,000
14 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 4 95 30 200 600,000
15 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 5 95 30 200 690,000
16 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 6 95 30 200 790,000
17 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 3 80 30 200 465,000
18 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 4 80 30 200 550,000
19 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 5 80 30 200 630,000
20 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 6 80 30 200 710,000
21 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 3 70 30 200 435,000
22 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 4 70 30 200 510,000
23 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 5 70 30 200 580,000
24 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 6 70 30 200 650,000
25 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 3 95 40 200 570,000
26 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 4 95 40 200 690,000
27 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 5 95 40 200 810,000
28 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 6 95 40 200 930,000
29 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 3 80 40 200 530,000
30 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 4 80 40 200 625,000
31 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 5 80 40 200 730,000
32 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 6 80 40 200 830,000
33 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 3 70 40 200 480,000
34 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 4 70 40 200 580,000
35 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 5 70 40 200 665,000
36 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 6 70 40 200 755,000
37 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 3 70 50 200 540,000
38 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 4 70 50 200 650,000
39 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 5 70 50 200 750,000
40 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 6 70 50 200 870,000
41 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 3 80 50 200 585,000
42 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 4 80 50 200 710,000
43 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 5 80 50 200 830,000
44 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 6 80 50 200 950,000
45 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری طول 95 عمق 50 سانتیمتر 3 95 50 200 650,000
46 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری طول 95 عمق 50 سانتیمتر 4 95 50 200 780,000
47 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری طول 95 عمق 50 سانتیمتر 5 95 50 200 950,000
48 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری طول 95 عمق 50 سانتیمتر 6 95 50 200 1,060,000
49 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 3 95 60 200 720,000
50 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 4 95 60 200 880,000
51 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 5 95 60 200 1,050,000
52 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 6 95 60 200 1,200,000
53 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 3 80 60 200 650,000
54 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 4 80 60 200 780,000
55 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 5 80 60 200 930,000
56 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 6 80 60 200 1,060,000
57 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 3 70 60 200 600,000
58 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 4 70 60 200 720,000
59 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 5 70 60 200 850,000
60 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 6 70 60 200 970,000
61 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70عمق 60 سانتیمتر 4 70 60 250 780,000
62 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70عمق 60 سانتیمتر 5 70 60 250 895,000
63 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70عمق 60 سانتیمتر 6 70 60 250 1,020,000
64 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 7 70 60 250 1,150,000
65 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 4 80 60 250 840,000
66 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 5 80 60 250 980,000
67 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 6 80 60 250 1,120,000
68 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 7 80 60 250 1,250,000
69 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60  سانتیمتر 4 95 60 250 940,000
70 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60  سانتیمتر 5 95 60 250 1,100,000
71 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60  سانتیمتر 6 95 60 250 1,260,000
72 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60  سانتیمتر 7 95 60 250 1,420,000
73 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 4 95 50 250 850,000
74 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 5 95 50 250 980,000
75 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 6 95 50 250 1,130,000
76 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 7 95 50 250 1,270,000
77 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول80 عمق50 سانتیمتر 4 80 50 250 760,000
78 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول80 عمق50 سانتیمتر 5 80 50 250 890,000
79 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول80 عمق50 سانتیمتر 6 80 50 250 1,000,000
80 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول80 عمق50 سانتیمتر 7 80 50 250 1,200,000
81 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 4 70 50 250 710,000
82 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 5 70 50 250 820,000
83 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 6 70 50 250 930,000
84 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 7 70 50 250 1,050,000
85 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول60 عمق 50 سانتیمتر 4 60 50 250 650,000
86 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول60 عمق 50 سانتیمتر 5 60 50 250 720,000
87 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول60 عمق 50 سانتیمتر 6 60 50 250 810,000
88 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول60 عمق 50 سانتیمتر 7 60 50 250 900,000
89 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 4 60 40 250 580,000
90 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 5 60 40 250 665,000
91 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 6 60 40 250 750,000
92 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 7 60 40 250 820,000
93 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 4 70 40 250 640,000
94 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 5 70 40 250 720,000
95 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 6 70 40 250 820,000
96 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 7 70 40 250 900,000
97 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 4 80 40 250 690,000
98 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 5 80 40 250 780,000
99 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 6 80 40 250 890,000
100 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 7 80 40 250 980,000
101 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 4 95 40 250 750,000
102 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 5 95 40 250 870,000
103 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 6 95 40 250 980,000
104 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 7 95 40 250 1,100,000
105 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 4 95 30 250 650,000
106 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 5 95 30 250 750,000
107 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 6 95 30 250 840,000
108 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 7 95 30 250 940,000
109 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول80 عمق 30 سانتیمتر 4 80 30 250 580,000
110 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول80 عمق 30 سانتیمتر 5 80 30 250 690,000
111 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول80 عمق 30 سانتیمتر 6 80 30 250 770,000
112 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول80 عمق 30 سانتیمتر 7 80 30 250 850,000
113 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 4 70 30 250 570,000
114 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 5 70 30 250 640,000
115 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 6 70 30 250 710,000
116 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 7 70 30 250 780,000
117 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 4 60 30 250 530,000
118 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 5 60 30 250 600,000
119 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 6 60 30 250 650,000
120 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 7 60 30 250 720,000
121 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 5 60 30 300 650,000
122 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 6 60 30 300 710,000
123 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 7 60 30 300 780,000
124 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 8 60 30 300 840,000
125 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 5 70 30 300 700,000
126 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 6 70 30 300 760,000
127 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 7 70 30 300 840,000
128 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 8 70 30 300 900,000
129 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 5 80 30 300 740,000
130 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 6 80 30 300 820,000
131 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 7 80 30 300 900,000
132 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 8 80 30 300 980,000
133 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری یه طول 95 عمق 30 سانتیمتر 5 95 30 300 800,000
134 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری یه طول 95 عمق 30 سانتیمتر 6 95 30 300 895,000
135 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری یه طول 95 عمق 30 سانتیمتر 7 95 30 300 990,000
136 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری یه طول 95 عمق 30 سانتیمتر 8 95 30 300 1,100,000
137 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 5 95 40 300 930,000
138 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 6 95 40 300 1,040,000
139 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 7 95 40 300 1,200,000
140 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 8 95 40 300 1,300,000
141 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 5 80 40 300 840,000
142 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 6 80 40 300 940,000
143 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 7 80 40 300 1,040,000
144 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 8 80 40 300 1,140,000
145 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 5 70 40 300 780,000
146 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 6 70 40 300 860,000
147 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 7 70 40 300 950,000
148 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 8 70 40 300 1,050,000
149 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 5 60 40 300 730,000
150 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 6 60 40 300 800,000
151 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 7 60 40 300 880,000
152 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 8 60 40 300 950,000
153 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 5 60 50 300 780,000
154 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 6 60 50 300 865,000
155 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 7 60 50 300 952,000
156 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 8 60 50 300 1,050,000
157 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 5 70 50 300 880,000
158 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 6 70 50 300 980,000
159 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 7 70 50 300 1,090,000
160 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 8 70 50 300 1,200,000
161 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 5 80 50 300 950,000
162 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 6 80 50 300 1,070,000
163 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 7 80 50 300 1,200,000
164 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 8 80 50 300 1,300,000
165 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 5 95 50 300 1,040,000
166 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 6 95 50 300 1,180,000
167 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 7 95 50 300 1,300,000
168 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 8 95 50 300 1,500,000
169 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 5 95 60 300 1,150,000
170 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 6 95 60 300 1,300,000
171 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 7 95 60 300 1,490,000
172 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 8 95 60 300 1,650,000
173 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 5 80 60 300 1,050,000
174 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 6 80 60 300 1,180,000
175 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 7 80 60 300 1,300,000
176 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 8 80 60 300 1,450,000
177 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 5 70 60 300 950,000
178 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 6 70 60 300 1,090,000
179 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 7 70 60 300 1,200,000
180 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 8 70 60 300 1,340,000
181 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 2 95 30 150 350,000
182 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 3 95 30 150 440,000
183 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 4 95 30 150 530,000
184 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 5 95 30 150 620,000
185 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 2 95 40 150 340,000
186 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 3 95 40 150 500,000
187 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 4 95 40 150 610,000
188 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 5 95 40 150 720,000
189 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 2 95 50 150 440,000
190 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 3 95 50 150 580,000
191 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 4 95 50 150 710,000
192 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 5 95 50 150 850,000
193 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 2 95 60 150 490,000
194 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 3 95 60 150 650,000
195 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 4 95 60 150 800,000
196 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 5 95 60 150 970,000
197 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 2 80 30 150 320,000
198 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 3 80 30 150 400,000
199 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 4 80 30 150 480,000
200 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 5 80 30 150 550,000
201 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 2 80 40 150 380,000
202 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 3 80 40 150 460,000
203 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 4 80 40 150 550,000
204 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 5 80 40 150 650,000
205 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 2 80 50 150 410,000
206 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 3 80 50 150 530,000
207 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 4 80 50 150 650,000
208 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 5 80 50 150 760,000
209 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 2 80 60 150 440,000
210 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 3 80 60 150 570,000
211 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 4 80 60 150 700,000
212 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 5 80 60 150 850,000
213 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 2 70 30 150 300,000
214 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 3 70 30 150 370,000
215 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 4 70 30 150 450,000
216 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 5 70 30 150 500,000
217 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 2 70 40 150 340,000
218 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 3 70 40 150 430,000
219 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 4 70 40 150 510,000
220 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 5 70 40 150 590,000
221 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 2 70 50 150 370,000
222 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 3 70 50 150 470,000
223 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 4 70 50 150 570,000
224 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 5 70 50 150 670,000
225 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 2 60 30 150 290,000
226 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 3 60 30 150 350,000
227 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 4 60 30 150 400,000
228 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 5 60 30 150 470,000
229 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 2 60 40 150 300,000
230 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 3 60 40 150 400,000
231 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 4 60 40 150 470,000
232 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 5 60 40 150 550,000
233 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 2 60 50 150 350,000
234 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 3 60 50 150 440,000
235 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 4 60 50 150 620,000
236 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 5 60 50 150 700,000

 

شرکت قفسه بندی فلزی قفسه کاران عرضه کننده انواع قفسه بندی انباری راک، قفسه بندی انباری پانل راک ، قفسه انباری پیچ و مهره ای و قفسه بندی انباری خود راهرو  ، قفسه بندی انباری بازویی ، قفسه بندی انباری پالت راک ، قفسه انباری خود تغذیه و ریلی با ارزانترین قیمت ها و بالاترین کیفیت در سطح کشور میباشد .محاسبه قیمت قفسه انباری به پارامترهایی چون طول قفسه ، عمق صفحه ، تعداد طبقات قفسه و ضخامت ورق ها ، نوع سیستم قفسه بندی انباری بستگی دارد . از همین روی لطفا جهت استعلام قیمت قفسه بندی انباری با شماره 09125856912  یا 02166713076  تماس حاصل فرمایید .ارزانترین قیمت قفسه انباری را از ما بخواهید .در صورت نیاز به پیش فاکتور ضمن تماس با کارشناسان قفسه کاران اعلام بفرمایید . ضمنا کارشناسان قفسه کاران آماده اند تا در صورت تمایل مشتریان گرامی در محل انبار یا سالن حضور یابند و برآورد هزینه دقیق را با توجه  به نوع سیستم قفسه بندی فلزی انباری مورد نیاز و منطبق با نوع کالای موجود در انبار ،خدمتتان اعلام نمایند .

هم اکنون سفارش خود را در واتساپ ثبت کنید