قفسه بندی فروشگاهی | قفسه بندی |09125856912| قفسه کاران | لیست قیمت قفسه انباری


لیست قیمت قفسه انباری


لیست قیمت قفسه پیچ ومهره ای مربوط به دی ماه 1402 میباشد            
               
ردیف عنوان محصول ضخامت رنگ قیمت (تومان)      
1 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در 25 سانتی متر 0/6 mm طوسی 999/350      
2 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/6 mm طوسی 1/148/850      
3 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در 40 سانتی متر 0/6 mm طوسی 1/394/950      
4 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در20 سانتی متر 0/7 mm طوسی 971/750      
5 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm طوسی 1/130/450      
6 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm طوسی 1/288/000      
7 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در35 سانتی متر 0/7 mm طوسی 1/446/700      
8 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm طوسی 1/605/400      
9 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm طوسی 1/922/800      
10 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/7 mm طوسی 2/201/100      
11 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در20 سانتی متر 0/8 mm طوسی 947/000      
12 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/8 mm طوسی 1/104/000      
13 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/8 mm طوسی 1/260/000      
14 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در35 سانتی متر 0/8 mm طوسی 1/416/000      
15 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/8 mm طوسی 1/572/000      
16 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/8 mm طوسی 1/888/000      
17 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm طوسی 2/163/000      
18 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در20 سانتی متر 0/9 mm طوسی 1/062/000      
19 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/9 mm طوسی 1/238/000      
20 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/9 mm طوسی 1/415/000      
21 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/9 mm طوسی 1/768/000      
22 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/9 mm طوسی 2/123/000      
23 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/9 mm طوسی 2/440/000      
24 صفحه پیچ ومهره ای سایز 70 سانتی متر در30 سانتی متر 0/9 mm طوسی 1/095/000      
25 صفحه پیچ ومهره ای سایز80 سانتی متر در30 سانتی متر 0/9 mm طوسی 1/252/000      
26 صفحه پیچ ومهره ای سایز80 سانتی متر در20 سانتی متر 0/7 mm طوسی 750/000      
27 صفحه پیچ ومهره ای سایز80 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm طوسی 872/000      
28 صفحه پیچ ومهره ای سایز80 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm طوسی 1/141/950      
29 صفحه پیچ ومهره ای سایز80 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm طوسی 1/423/700      
30 صفحه پیچ ومهره ای سایز80 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm طوسی 1/704/300      
31 صفحه پیچ ومهره ای سایز 70 سانتی متر در60 سانتی متر 0/7 mm طوسی 1/737/650      
32 صفحه پیچ ومهره ای سایز 70 سانتی متر در20 سانتی متر 0/7 mm طوسی 754/400      
33 صفحه پیچ ومهره ای سایز 70 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm طوسی 876/300      
34 صفحه پیچ ومهره ای سایز 70 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm طوسی 999/350      
35 صفحه پیچ ومهره ای سایز 70 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm طوسی 1/247/750      
36 صفحه پیچ ومهره ای سایز 70 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm طوسی 1/512/250      
37 صفحه پیچ ومهره ای سایز80 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm طوسی 2/217/200      
38 صفحه پیچ ومهره ای سایز55 سانتی متر در20 سانتی متر 0/7 mm طوسی 604/900      
39 صفحه پیچ ومهره ای سایز55 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm طوسی 706/100      
40 صفحه پیچ ومهره ای سایز55 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm طوسی 808/450      
41 صفحه پیچ ومهره ای سایز55 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm طوسی 1/012/000      
42 صفحه پیچ ومهره ای سایز70 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm طوسی 1/958/450      
43 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 30 سانتی متر 0/6 mm   1/267/300      
44 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 35 سانتی متر 0/6 mm   1/377/700      
45 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 40 سانتی متر 0/6 mm   1/535/250      
46 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/6 mm   1/789/400      
47 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/6 mm   2/049/300      
48 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 30 سانتی متر 0/7 mm   1/415/650      
49 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 35 سانتی متر 0/7 mm   1/547/900      
50 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 40 سانتی متر 0/7 mm   1/725/000      
51 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm   2/020/550      
52 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/7 mm   2/319/550      
53 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 30 سانتی متر 0/8 mm   1/557/800      
54 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 35 سانتی متر 0/8 mm   1/728/450      
55 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 40 سانتی متر 0/8 mm   1/927/400      
56 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/8 mm   1/268/950      
57 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm   2/607/050      
58 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 30 سانتی متر 0/9 mm   1/754/900      
59 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 35 سانتی متر 0/9 mm   1/929/700      
60 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 40 سانتی متر 0/9 mm   2/155/100      
61 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/9 mm   2/540/350      
62 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/9 mm   2/924/450      
63 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در20 سانتی متر 0/6 mm   1/227/050      
64 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/6 mm   1/369/650      
65 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/6 mm   1/634/150      
66 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/6 mm   1/891/750      
67 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/6 mm   2/152/800      
68 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm   1/357/000      
69 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm   1/485/800      
70 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm   1/826/200      
71 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm   2/124/050      
72 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/7 mm   2/420/750      
73 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/8 mm   1/496/150      
74 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/8 mm   1/645/650      
75 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/8 mm   2/028/600      
76 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/8 mm   2/638/100      
77 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm   2/707/100      
78 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/9 mm   1/651/400      
79 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/9 mm   1/856/100      
80 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/9 mm   2/255/150      
81 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/9 mm   2/638/100      
82 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/9 mm   3/025/650      
83 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/6 mm   2/612/800      
84 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/6 mm   1/576/650      
85 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/6 mm   1/830/800      
86 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/6 mm   2/080/350      
87 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm   1/459/350      
88 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm   1/765/250      
89 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm   2/059/650      
90 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/7 mm   2/349/450      
91 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/8 mm   1/619/200      
92 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/8 mm   1/968/800      
93 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/8 mm   2/306/900      
94 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm   2/638/100      
95 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/9 mm   1/797/450      
96 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/9 mm   2/195/350      
97 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/9 mm   2/578/300      
98 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/9 mm   2/955/500      
99 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/6 mm   1/450/150      
100 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/6 mm   1/707/750      
101 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/6 mm   1/936/050      
102 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/6 mm   2/222/950      
103 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm   1/599/650      
104 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm   1/913/600      
105 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm   2/217/200      
106 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/7 mm   2/490/900      
107 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/8 mm   1/760/650      
108 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/8 mm   2/098/750      
109 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/8 mm   2/457/550      
110 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm   2/779/550      
111 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/9 mm   1/938/900      
112 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/9 mm   2/326/450      
113 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/9 mm   2/728/950      
114 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/9 mm   3/095/100      
115 صفحه پیچ ومهره ای7/5سانتی متر 2S سایز 80 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm   1/710/050      
116 صفحه پیچ ومهره ای7/5سانتی متر 2S سایز 70 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm   1/534/100      
117 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 80 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm   1/946/950      
118 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز80 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm   2/303/450      
119 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز70 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm   2/066/550      
120 صفحه پیچ ومهره ای7 سانتی متر 1S سایز80 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm   2/344/850      
121 صفحه پیچ ومهره ای 7 سانتی متر 1S سایز70 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm   2/109/100      
122 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 80 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm   2/367/850      
123 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 70 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm   2/190/750      
124 صفحه پیچ ومهره ای7 سانتی متر 2S سایز80 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm   2/478/250      
125 صفحه پیچ ومهره ای7 سانتی متر 2S سایز70 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm   2/273/550      
126 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 70 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm   1/566/300      
127 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 80 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm   1/731/900      
128 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 80 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm   1/804/350      
129 صفحه پیچ ومهره ای سایز80 سانتی متر در40 سانتی متر 0/5 mm طوسی 1/098/250      
130 پایه پیچ و مهره ای طول 1/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 2 mm طوسی 862/500      
131 پایه پیچ و مهره ای  طول 2 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 2 mm طوسی 1/143/100      
132 پایه پیچ و مهره ای طول 2/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 2 mm طوسی 1/422/550      
133 پایه پیچ و مهره ای طول 3 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 2 mm طوسی 1/703/150      
134 پایه پیچ و مهره ای طول 4 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 2 mm طوسی 2/518/500      
135 پایه پیچ و مهره ای  طول 1/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/5 mm طوسی 739/450      
136 پایه پیچ و مهره ای طول 2 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/5 mm طوسی 967/150      
137 پایه پیچ و مهره ای طول 2/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/5 mm طوسی 1/217/850      
138 پایه پیچ و مهره ای طول 3 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/5 mm طوسی 1/458/200      
139 پایه پیچ و مهره ای طول 1/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/25 mm طوسی 625/600      
140 پایه پیچ و مهره ای طول 2 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/25 mm طوسی 815/350      
141 پایه پیچ و مهره ای طول 2/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/25 mm طوسی 1/026/950      
142 پایه پیچ و مهره ای طول 3 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/25 mm طوسی 1/228/200      
143 پایه پیچ و مهره ای  طول 1/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1 mm طوسی 514/050      
144 پایه پیچ و مهره ای  طول 2 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1 mm طوسی 679/650      
145 پایه پیچ و مهره ای  طول 2/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1 mm   844/100      
146 پایه پیچ و مهره ای  طول 3 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1 mm   1/008/550      
147 پایه پیچ و مهره ای طول2 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm   1/380/000      
148 پایه پیچ و مهره ای طول 2/5 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm   1/708/900      
149 پایه پیچ و مهره ای طول 3 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm   2/038/950      
150 پایه پیچ و مهره ای طول 3/5 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm   2/436/850      
151 پایه پیچ و مهره ای طول4 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm   2/773/800      
152 پایه پیچ و مهره ای طول 5 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm   3/451/150      
153 پایه پیچ و مهره ای طول 5/5 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm   3/789/250      
154 پایه پیچ و مهره ای طول2 میلی متر سایز8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm   1/588/150      
155 پایه پیچ و مهره ای طول 2/5 میلی متر سایز 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm   1/969/950      
156 پایه پیچ و مهره ای طول 3 میلی متر سایز 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm   2/352/00      
157 پایه پیچ و مهره ای طول 3/5 میلی متر سایز 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm   2/733/550      
158 پایه پیچ و مهره ای طول4 میلی متر سایز 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm   3/138/350      
159 پایه پیچ و مهره ای طول 5 میلی متر سایز 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm   3/923/800      
160 پایه پیچ و مهره ای طول 6 میلی متر سایز 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm   4/687/400      
161 پیچ و مهره سایز 8 در 1/5 سانتی متر 2 mm   12/650      
               
               
لیست قیمت راک نیمه سنگین مربوط به دی ماه 1402 میباشد            
               
ردیف عنوان محصول ضخامت ارتفاع قیمت (تومان)      
1 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 40 سانتی متر 0/9 mm 1/5 m 4/542/500      
2 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 40 سانتی متر 0/9 mm 1 m 3/409/750      
3 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 60 سانتی متر 0/9 mm 1 m 3/477/600      
4 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 60 سانتی متر 0/9 mm 1/5 m 4/197/500      
5 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 80 سانتی متر 0/9 mm 1 m 3/707/600      
6 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 80 سانتی متر 0/9 mm 1/5 m 4/426/350      
7 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 40 سانتی متر 0/9 mm 2 m 5/395/800      
8 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 50 سانتی متر 0/9 mm 2 m 5/515/400      
9 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 60 سانتی متر 0/9 mm 2 m 5/633/850      
10 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 80 سانتی متر 0/9 mm 2 m 6/322/700      
11 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 40 سانتی متر 0/9 mm 2/5 m 4/479/100      
12 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 50 سانتی متر 0/9 mm 2/5 m 6/557/300      
13 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 60 سانتی متر 0/9 mm 2/5 m 6/612/500      
14 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 80 سانتی متر 0/9 mm 2/5 m 7/308/250      
15 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 40 سانتی متر 0/9 mm 3 m 7/646/350      
16 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 50 سانتی متر 0/9 mm 3 m 7/784/350      
17 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 60 سانتی متر 0/9 mm 3 m 7/931/550      
18 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 80 سانتی متر 0/9 mm 3 m 8/468/600      
19 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 40 سانتی متر 1/25 mm 3 m 9/188/500      
20 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 50 سانتی متر 1/25 mm 3 m 9/326/500      
21 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 60 سانتی متر 1/25 mm 4 m 11/616/150      
22 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 60 سانتی متر 1/25 mm 3 m 9/473/700      
23 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 80 سانتی متر 1/25 mm 3 m 10/010/750      
24 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 80 سانتی متر 1/25 mm 4 m 12/508/550      
25 بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 2 متر 0/8 mm   2/226/400      
26 بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 1/5 متر 0/8 mm   1/773/300      
27 بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 1 متر 0/8 mm   1/315/600      
28 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 10 سانتی متر 1S سایز 50 سانتی متر در 40 سانتی متر 0/7 mm   1/015/450      
29 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 10 سانتی متر 2S سایز 50 سانتی متر در 50 سانتی متر 0/7 mm   1/340/900      
30 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 10 سانتی متر 2S سایز 50 سانتی متر در60 سانتی متر 0/7 mm   1/590/450      
31 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 10 سانتی متر 2S سایز 50 سانتی متر در 80 سانتی متر 0/7 mm   2/091/850      
               
               
لیست قیمت راک سنگین مربوط به دی ماه 1402 میباشد            
               
ردیف عنوان محصول ضخامت ارتفاع قیمت (تومان)      
1 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 2 m 11/064/150      
2 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 2/5 m 12/653/450      
3 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 3 m 15/374/350      
4 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 3/5 m 17/377/650      
5 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 4 m 19/995/050      
6 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 4/5 m 21/876/450      
7 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 5 m 24/702/000      
8 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 5/5 m 26/590/300      
9 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 6 m 29/200/800      
10 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 6/5 m 31/090/250      
11 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 7 m 33/722/600      
12 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 9 m 39/762/400      
13 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 2 m 10/851/400      
14 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 2/5 m 12/441/850      
15 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 3 m 15/108/700      
16 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 3/5m 17/110/850      
17 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 4 m 19/675/350      
18 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 4/5 m 21/578/600      
19 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 5 m 24/328/250      
20 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 5/5 m 26/217/700      
21 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 6 m 28/775/300      
22 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 6/5m 30/664/750      
23 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 7 m 33/243/050      
24 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 2 m 10/677/750      
25 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 2/5 m 12/270/500      
26 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 3 m 14/877/550      
27 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 3/5m 16/908/450      
28 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 4 m 19/440/750      
29 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 4/5 m 21/323/300      
30 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 5 m 24/061/450      
31 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 5/5 m 25/952/050      
32 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 6 m 28/477/450      
33 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 6/5m 30/366/900      
34 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 7 m 32/913/000      
35 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 2 m 10/507/550      
36 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 2/5 m 12/100/300      
37 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 3 m 14/703/900      
38 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 3/5m 16/706/050      
39 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 4 m 19/206/150      
40 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 4/5 m 21/088/700      
41 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 5 m 23/795/800      
42 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 5/5 m 25/684/100      
43 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 6 m 28/179/600      
44 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 6/5m 30/067/900      
45 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 7 m 33/153/350      
46 قاب راک سنگین با پایه 10سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 8 m 43/644/800      
47 قاب راک سنگین با پایه 10سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 9 m 48/719/750      
48 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 2 m 10/336/200      
49 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 2/5 m 11/928/950      
50 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 3 m 14/501/500      
51 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 3/5m 16/503/650      
52 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 4 m 18/972/700      
53 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 4/5 m 20/855/250      
54 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 5 m 23/529/000      
55 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 5/5 m 25/418/450      
56 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 6 m 27/880/600      
57 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 6/5m 29/768/900      
58 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 7 m 32/252/900      
59 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 2 m 10/167/150      
60 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 2/5 m 11/759/900      
61 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 3 m 14/299/100      
62 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 3/5m 16/301/250      
63 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 4 m 18/738/100      
64 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 4/5 m 20/620/650      
65 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 5 m 23/369/150      
66 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 5/5 m 25/151/650      
67 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 6 m 27/581/600      
68 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 6/5m 29/471/050      
69 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 7 m 31/922/850      
70 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 2 m 9/676/100      
71 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 2/5 m 11/268/850      
72 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 3 m 13/618/300      
73 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 3/5m 15/619/300      
74 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 4 m 17/864/100      
75 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 4/5 m 19/764/650      
76 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 5 m 22/198/450      
77 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 5/5 m 24/086/750      
78 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 6 m 26/325/800      
79 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 6/5m 28/214/100      
80 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 7 m 30/473/850      
81 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 50 2 mm 2/5 m 13/979/400      
82 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 50 2 mm 7 m 29/994/300      
83 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 2m 10/425/900      
84 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 2/5 m 11/861/100      
85 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 3 m 14/422/150      
86 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 3/5m 16/265/600      
87 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 4 m 18/724/300      
88 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 4/5 m 20/449/300      
89 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 5 m 23/113/850      
90 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 5/5 m 24/844/600      
91 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 6 m 27/297/550      
92 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 6/5m 29/027/150      
93 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 7 m 31/499/650      
94 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 1/5 mm 2m 10/213/150      
95 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 1/5 mm 2/5 m 11/647/200      
96 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 1/5 mm 3 m 14/156/500      
97 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 1/5 mm 3/5m 15/999/950      
98 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 1/5 mm 4 m 18/405/750      
99 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 1/5 mm 4/5 m 20/128/450      
100 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 1/5 mm 5 m 22/718/250      
101 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 1/5 mm 5/5 m 24/472/000      
102 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 1/5 mm 6 m 26/870/900      
103 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 1/5 mm 6/5m 28/600/500      
104 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 7 m 31/020/100      
105 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 2m 10/042/950      
106 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 2/5 m 11/477/000      
107 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 3 m 13/954/100      
108 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 3/5m 15/797/550      
109 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 4 m 18/172/300      
110 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 4/5 m 19/895/000      
111 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 5 m 22/475/600      
112 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 5/5 m 24/204/050      
113 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 6 m 26/573/050      
114 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 6/5m 28/302/650      
115 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 7 m 30/690/050      
116 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 2m 9/871/600      
117 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 2/5 m 11/306/800      
118 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 3 m 13/751/700      
119 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 3/5m 15/595/150      
120 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 4 m 17/936/550      
121 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 4/5 m 19/660/400      
122 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 5 m 22/208/800      
123 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 5/5 m 23/938/400      
124 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 6 m 26/274/050      
125 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 6/5m 28/004/800      
126 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 7 m 30/360/000      
127 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 2m 9/701/400      
128 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 2/5 m 11/135/450      
129 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 3 m 13/549/300      
130 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 3/5m 15/392/750      
131 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 4 m 17/701/950      
132 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 4/5 m 19/426/950      
133 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 5 m 21/943/150      
134 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 5/5 m 23/662/400      
135 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 6 m 25/975/050      
136 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 6/5m 27/600/000      
137 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 7 m 30/029/950      
138 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 2m 9/523/350      
139 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 2/5 m 10/926/250      
140 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 3 m 13/346/900      
141 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 3/5m 15/190/350      
142 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 4 m 17/468/500      
143 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 4/5 m 19/191/200      
144 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 5 m 21/782/150      
145 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 5/5 m 23/45/950      
146 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 6 m 25/678/350      
147 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 6/5m 27/513/750      
148 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 7 m 29/699/900      
149 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 1/5 mm 2m 9/041/300      
150 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 1/5 mm 2/5 m 10/662/800      
151 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 1/5 mm 3 m 12/664/950      
152 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 2m 12/774/200      
153 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 2/5 m 14/792/450      
154 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 1/5 m 8/615/800      
155 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 3 m 17/941/150      
156 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 3/5m 20/371/100      
157 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 4 m 23/416/300      
158 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 4/5 m 25/726/650      
159 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 5 m 28/978/850      
160 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 5/5 m 31/294/950      
161 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 6 m 34/334/400      
162 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 6/5m 36/650/500      
163 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 7 m 39/710/650      
164 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 8/5 m 47/513/400      
165 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 2m 12/391/250      
166 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 2/5 m 14/409/500      
167 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 3 m 17/473/100      
168 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 3/5m 19/901/900      
169 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 4 m 22/863/150      
170 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 4/5 m 25/173/500      
171 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 5 m 28/339/450      
172 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 5/5 m 30/655/550      
173 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 6 m 33/609/900      
174 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 6/5m 35/927/150      
175 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 7 m 38/901/050      
176 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 12 m 65/782/300      
177 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 2m 12/221/050      
178 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 2/5 m 14/239/300      
179 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 3 m 17/270/700      
180 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 3/5m 19/699/500      
181 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 4 m 22/628/550      
182 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 4/5 m 24/937/750      
183 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 5 m 28/072/650      
184 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 5/5 m 30/389/900      
185 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 6 m 33/312/050      
186 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 6/5m 35/629/300      
187 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 7 m 38/571/000      
188 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 2m 12/050/850      
189 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 2/5 m 14/067/950      
190 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 3 m 17/068/300      
191 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 3/5m 19/497/100      
192 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 4 m 22/393/950      
193 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 4/5 m 24/704/300      
194 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 5 m 27/807/000      
195 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 5/5 m 30/123/100      
196 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 6 m 33/014/200      
197 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 6/5m 35/330/300      
198 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 7 m 38/240/950      
199 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 2m 11/879/500      
200 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 2/5 m 13/897/750      
201 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 3 m 16/865/900      
202 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 3/5m 19/294/700      
203 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 4 m 22/160/500      
204 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 4/5 m 24/469/700      
205 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 5 m 27/540/200      
206 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 5/5 m 29/857/450      
207 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 6 m 32/715/200      
208 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 6/5m 35/031/300      
209 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 7 m 37/910/900      
210 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 2m 11/963/450      
211 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 2/5 m 13/777/000      
212 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 3 m 16/723/300      
213 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 3/5m 18/949/700      
214 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 4 m 21/792/500      
215 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 4/5 m 23/899/300      
216 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 5 m 26/947/950      
217 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 5/5 m 29/061/650      
218 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 6 m 31/898/700      
219 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 6/5m 34/012/400      
220 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 7 m 36/869/000      
221 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 2m 11/578/200      
222 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 2/5 m 13/394/050      
223 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 3 m 16/255/250      
224 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 3/5m 18/481/650      
225 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 4 m 21/239/350      
226 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 4/5 m 23/346/150      
227 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 5 m 26/309/700      
228 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 5/5 m 28/423/400      
229 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 6 m 31/173/050      
230 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 6/5m 33/286/750      
231 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 7 m 36/059/400      
232 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 2m 11/409/150      
233 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 2/5 m 13/222/700      
234 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 3 m 16/052/850      
235 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 3/5m 18/279/250      
236 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 4 m 21/003/600      
237 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 4/5 m 23/111/550      
238 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 5 m 26/042/900      
239 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 5/5 m 28/156/600      
240 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 6 m 30/876/350      
241 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 6/5m 32/988/900      
242 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 7 m 35/728/200      
243 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 2m 11/237/800      
244 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 2/5 m 13/053/650      
245 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 3 m 15/850/450      
246 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 3/5m 18/076/850      
247 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 4 m 20/770/150      
248 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 4/5 m 22/878/100      
249 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 5 m 25/777/250      
250 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 5/5 m 27/890/950      
251 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 6 m 30/577/350      
252 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 6/5m 32/691/050      
253 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 7 m 35/398/150      
254 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 2m 11/067/600      
255 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 2/5 m 12/882/300      
256 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 3 m 15/648/050      
257 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 3/5m 17/874/450      
258 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 4 m 20/535/550      
259 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 4/5 m 22/642/350      
260 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 5 m 25/510/450      
261 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 5/5 m 27/624/150      
262 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 6 m 30/279/500      
263 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 6/5m 32/393/200      
264 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 7 m 35/068/100      
265 بازو راک سنگین زیگما سایز 2/7 متر 2 mm   4/824/250      
266 بازو راک سنگین زیگما سایز 2/32 متر 2 mm   4/219/350      
267 بازو راک سنگین زیگما سایز 1/94 متر 2 mm   3/617/900      
268 بازو راک سنگین زیگما سایز1/56 متر 2 mm   2/988/850      
269 بازو راک سنگین زیگما سایز1/16 متر 2 mm   2/363/250      
270 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*10 سایز 1/16 متر 2 mm   4/798/950      
271 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*10 سایز 1/56 متر 2 mm   6/261/750      
272 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*10 سایز 1/94 متر 2 mm   7/688/900      
273 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی نبشی خور سطح مقطع 5*10 سایز 1/94 متر 2 mm   10/019/950      
274 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*10 سایز2/32 متر 2 mm   9/083/850      
275 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*10 سایز2/7 متر 2 mm   11/305/650      
276 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی نبشی خور سطح مقطع 5*10 سایز 2/7 متر 2 mm   14/549/800      
277 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*12 سایز1/16 متر 2 mm   5/212/950      
278 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*12 سایز1/56 متر 2 mm   6/085/800      
279 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی نبشی خور سطح مقطع 5*12 سایز 1/56 متر 1/5 mm   6/603/300      
280 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*12 سایز1/94 متر 2 mm   8/381/200      
281 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*12 سایز2/32 متر 2 mm   9/913/000      
282 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*12 سایز2/7 متر 2 mm   12/268/200      
283 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*14 سایز1/16 متر 2 mm   5/713/200      
284 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*14 سایز1/56 متر 2 mm   7/463/500      
285 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*14 سایز1/94 متر 2 mm   9/157/450      
286 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*14 سایز2/32 متر 2 mm   10/828/400      
287 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*14 سایز2/7 متر 2 mm   13/317/000      
288 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*10 سایز1/16 متر 1/5 mm   3/655/850      
289 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*10 سایز 1/56 متر 1/5 mm   4/725/350      
290 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی نبشی خور سطح مقطع 5*10 سایز 1/16 متر 1/5 mm   4/187/150      
291 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*10 سایز 1/94 متر 1/5 mm   5/773/000      
292 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*10 سایز2/32 متر 1/5 mm   6/729/200      
293 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*10 سایز2/7 متر 1/5 mm   8/641/100      
294 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی نبشی خور سطح مقطع 5*10 سایز 2/7 متر 1/5 mm   11/888/700      
295 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*12 سایز1/16 متر 1/5 mm   3/951/400      
296 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*12 سایز1/56 متر 1/5 mm   5/123/250      
297 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*12 سایز1/94 متر 1/5 mm   6/269/800      
298 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*12 سایز2/32 متر 1/5 mm   7/389/900      
300 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*12 سایز2/7 متر 1/5 mm   9/331/100      
301 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*14 سایز1/16 متر 1/5 mm   4/334/350      
302 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*14 سایز1/56 متر 1/5 mm   5/560/250      
303 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*14 سایز1/94 متر 1/5 mm   6/850/550      
304 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*14 سایز2/32 متر 1/5 mm   8/068/400      
305 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*14 سایز2/7 متر 1/5 mm   10/106/200      
306 بازو راک سنگین زیگما 2/7 متر  1/5 mm   4/533/300      
307 بازو راک سنگین زیگما 2/32 متر  1/5 mm   3/972/100      
308 بازو راک سنگین زیگما1/94 متر  1/5 mm   3/382/150      
309 بازو راک سنگین زیگما 1/56 متر  1/5 mm   2/820/950      
310 بازو راک سنگین زیگما 1/16 متر  1/5 mm   2/237/900      
311 صفحه راک سنگین سایز 120 سانتی متر در 37 سانتی متر 2 mm   4/326/300      
312 صفحه راک سنگین سایز 100 سانتی متر در 37 سانتی متر 2 mm   3/711/050      
313 صفحه راک سنگین سایز 90 سانتی متر در 37 سانتی متر 2 mm   3/353/400      
314 صفحه راک سنگین سایز 80 سانتی متر در 37 سانتی متر 2 mm   3/008/400      
315 صفحه راک سنگین سایز 70 سانتی متر در 37 سانتی متر 2 mm   2/661/100      
316 صفحه راک سنگین سایز 50 سانتی متر در 37 سانتی متر 2 mm   1/994/100      
317 صفحه راک سنگین سایز 120 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/5 mm   4/029/600      
318 صفحه راک سنگین سایز 100 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/5 mm   3/420/100      
319 صفحه راک سنگین سایز 90 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/5 mm   3/103/850      
320 صفحه راک سنگین سایز 80 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/5 mm   2/784/150      
321 صفحه راک سنگین سایز 70 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/5 mm   2/465/600      
322 صفحه راک سنگین سایز 100 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/25 mm   2/886/500      
323 صفحه راک سنگین سایز 90 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/25 mm   2/622/000      
324 صفحه راک سنگین سایز 80 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/25 mm   2/352/900      
325 صفحه راک سنگین سایز 70 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/25 mm   2/081/500      
326 صفحه راک سنگین سایز 60 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/25 mm   1/825/050      
327 صفحه راک سنگین سایز 50 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/25 mm   1/562/850      
328 صفحه راک سنگین سایز 120 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/9 mm   2/549/550      
329 صفحه راک سنگین سایز 100 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/9 mm   2/173/500      
330 صفحه راک سنگین سایز 90 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/9 mm   1/973/400      
331 صفحه راک سنگین سایز 80 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/9 mm   1/772/150      
332 صفحه راک سنگین سایز 70 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/9 mm   1/569/750      
333 صفحه راک سنگین سایز 60 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/9 mm   1/381/150      
334 صفحه راک سنگین سایز 50 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/9 mm   1/233/950      
335 صفحه راک سنگین سایز 60 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/8 mm   1/244/300      
336 صفحه راک سنگین سایز 120 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/8 mm   2/240/200      
337 صفحه راک گالوانیزه سایز 120 سانتی متر در 37 سانتی متر 2 mm   5/988/050      
338 صفحه راک گالوانیزه سایز 100 سانتی متر در 37 سانتی متر 2 mm   5/083/000      
339 صفحه راک گالوانیزه سایز 90 سانتی متر در 37 سانتی متر 2 mm   4/605/750      
340 صفحه راک گالوانیزه سایز 80 سانتی متر در 37 سانتی متر 2 mm   4/128/500      
341 صفحه راک گالوانیزه سایز 70 سانتی متر در 37 سانتی متر 2 mm   3/652/400      
342 صفحه راک گالوانیزه سایز 120 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/25 mm   3/613/300      
343 صفحه راک گالوانیزه سایز 100 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/25 mm   3/069/350      
344 صفحه راک گالوانیزه سایز 90 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/25 mm   2/783/000      
345 صفحه راک گالوانیزه سایز 80 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/25 mm   2/495/500      
346 صفحه راک گالوانیزه سایز 70 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/25 mm   2/210/300      
347 صفحه راک گالوانیزه سایز 60 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/25 mm   1/921/650      
348 صفحه راک گالوانیزه سایز 120 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/5 mm   4/502/250      
349 صفحه راک گالوانیزه سایز 100 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/5 mm   3/822/600      
350 صفحه راک گالوانیزه سایز 120 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/9 mm   6/615/100      
351 صفحه راک گالوانیزه سایز 100 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/9 mm   2/224/100      
352 صفحه راک گالوانیزه سایز 90 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/9 mm   2/013/650      
353 صفحه راک گالوانیزه سایز 80 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/9 mm   1/807/800      
354 صفحه راک گالوانیزه سایز 70 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/9 mm   1/600/800      
355 صفحه راک گالوانیزه سایز 50 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/9 mm   1/233/950      
356 صفحه راک گالوانیزه سایز 60 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/9 mm   1/394/950      
357 پانل پله سایز 60 سانتی متر در 23 سانتی متر 1/25 mm   1/199/450      
358 پانل پله سایز 70 سانتی متر در 23 سانتی متر 1/25 mm   1/383/450      
359 پانل پله سایز 80 سانتی متر در 23 سانتی متر 1/25 mm   1/569/750      
360 پانل پله سایز 90 سانتی متر در 23 سانتی متر 1/25 mm   1/754/900      
361 پانل پله سایز 100 سانتی متر در 23 سانتی متر 1/25 mm   1/940/050      
362 پانل پله سایز 120 سانتی متر در 23 سانتی متر 1/25 mm   2/224/100      
363 پانل پله سایز 60 سانتی متر در 23 سانتی متر 1/5 mm   1/480/050      
364 پانل پله سایز 70 سانتی متر در 23 سانتی متر 1/5 mm   1/711/200      
365 پانل پله سایز 80 سانتی متر در 23 سانتی متر 1/5 mm   1/943/500      
366 پانل پله سایز 90 سانتی متر در 23 سانتی متر 1/5 mm   2/178/100      
367 پانل پله سایز 95 سانتی متر در 23 سانتی متر 1/5 mm   2/293/100      
368 پانل پله سایز 100 سانتی متر در 23 سانتی متر 1/5 mm   2/410/400      
369 پانل پله سایز 120 سانتی متر در 23 سانتی متر 1/5 mm   2/988/850      
370 ته پایه قاب راک سنگین  3 mm   369/150      
371 ته پایه قاب راک سنگین سایز بزرگ 3 mm   668/550      
372 صفحه راک سنگین گالوانیزه سایز 90 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/5 mm   3/473/000      
373 صفحه راک سنگین گالوانیزه سایز 80 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/5 mm   3/114/200      
374 صفحه راک سنگین سایز 60 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/25 mm   1/825/050      
375 پین قفل اطمینان     9/200      
376 اسکوپ جنرال     23/000      
377 اسکوپ سنگ     24/150      
378 اسکوپ سرامیکی     32/200      

هم اکنون سفارش خود را در واتساپ ثبت کنید